Awana取名自Approved Workmen Are Not Ashamed (作無愧的工人)中幾個英文字的字首。

Awana 是一個國際性、超宗派、以聖經為基礎、以基督為中心的兒童及青少年事工。參與的教會承諾並簽署Awana事工合約,按照由Awana所提供之教材,有系統地實踐計劃,透過聖經教導、遊戲及獎勵,讓孩童及青少年在歡樂中認識、熱愛及服事主耶穌基督。

 

 課程分級:

Cubbies營歌
歌詞及營隊金句
     
    Sparks營歌
歌詞及營隊金句
     
     T&T營歌
歌詞及營隊金句
     
  營隊金句

 

  

Awana 營歌 mp3    行事曆
     
     

 

 

 有用資料:

1. AWANA報名表(2019-2020) 下載

2. AWANA聚會時間表 【下載

3. AWANA隊員請假申請書【下載

4. 家長注意事項【下載

5. 惡劣天氣安排 【下載